Závazná přihláška do akreditovaných výukových programů/kurzů JA Czech (ZDARMA)

Pomozte žákům zorientovat se v otázkách: Jak si vybrat povolání? Jak zacházet s penězi? Co je to podnikání?, a to prostřednictvím akreditovaných výukových kurzů mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement, o.p.s. (dále jen „JA Czech“).

Posláním této organizace je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšné uplatnit a byli dobře připravení pro navazující studium nebo pro vstup na trh práce.

Kurzy jsou určeny pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, jsou plně adaptovány na podmínky české ekonomiky, legislativy a jsou v souladu s českým systémem školství. Díky možnosti propojení vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, nebo vzdělávacích oborů, je pouze na vás, kam kurzy škola zařadí v rámci školního vzdělávacího programu.

Kurzy:

  • přibližují problematiku ekonomiky volného trhu a napomáhají při výběru budoucího studia a povolání
  • respektují požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a dají se tedy velmi snadno začlenit do vyučování
  • naplňují vzdělávací oblast Člověk a svět práce, konkrétně tematický okruh Svět práce, tedy učivo závazné pro II. stupeň ZŠ.

Více informací je k dispozici na webových stránkách JA Czech.

Tato aktivita je realizována v rámci Implementace MAP, tudíž pro školy na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, jsou výukové programy/kurzy zcela zdarma:

 

 


 

Příklady dobré praxe realizace Šablon

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II Příklady dobré praxe realizace Šablon (ke stažení jsou ZDE).

Tento dokument připravil Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV, příspěvková organizace MŠMT) ve spolupráci s pracovníky OP VVV. Příklady dobré praxe vycházejí z dosavadních zkušeností s realizací a administrací šablon a zahrnují jak oblast přípravy žádosti o podporu, tak tipy pro realizaci a administraci jednotlivých šablon.


 

 

Národní program Životního prostředí – podpora EVVO a přírodních zahrad

Výzva č. 4/2018 na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – Pilíře EVVO

Cílem výzvy je zlepšení kompetence (znalostí a dovedností) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje, stabilizace systému EVVO v České republice prostřednictvím podpory realizace EVVO projektů pro školy a jiné cílové skupiny, podpory systému vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy a podpory aktivit zaměřených na interpretaci přírody v chráněných oblastech.

Předmětem podpory je především koordinace, příprava a tvorba environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu, pořádání odborných konferencí, seminářů, tvorba metodik, podpora aktivit pro efektivní interpretaci přírodního dědictví a další aktivity.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve vlastním znění výzvy k jednotlivým podporovaným aktivitám: 6. 1. A – Environmentální vzdělávání a výchova, 6. 1. B – Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO.

Oprávnění příjemci:

  • Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a výzvy s výjimkou obchodních korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí

Podporované aktivity:

  • 6. 1. A – Environmentální vzdělávání a výchova
  • 6. 1. B – Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO

Alokace: 40 mil. Kč

  • z toho pro aktivitu 6. 1. A: 25 mil. Kč
  • z toho pro aktivitu 6. 1. B: 10 mil. Kč

Minimální výše podpory: 500 tis. Kč

Maximální výše podpory: 2 mil. Kč

Maximální míra podpory: 80 % z celkových způsobilých výdajů

Příjem Žádostí: 3. 9. 2018 – 15. 1. 2019

 


Výzva na podporu budování přírodních zahrad

Předpokládané vyhlášení: 3. čtvrtletí roku 2019

Předpokládaná alokace: 150 mil. Kč