Prověření zájmu o online seminář k polytechnické výchově ZŠ, MŠ a příp. DDM

Realizační tým projektu MAP II připravil pro školy a školská zařízení na svém území, které jsou zapojeny do projektu MAP II, anketní formulář k prověření jejich zájmu o online seminář k polytechnické výchově, který je určen pro pedagogy ZŠ (1. stupeň a školní družiny), MŠ a DDM:

  • Součástí online semináře je dodání startovací sady dřevěných polotovarů/komponentů na výrobu 4 výrobků.
  • Celková délka semináře je 2 – 2,5 h, přičemž je rozdělen na 2 části, a to úvod o možnostech práce se dřevem a jeho využití (cca 0,5 h), samotná práce s dodanými dřevěnými polotovary/komponenty (1,5 – 2 h).

Součástí anketního formuláře je i závazná objednávka pro ty, které nabízený online seminář zaujal. Termín pro odeslání odpovědí v rámci anketního šetření příp. závazných přihlášek je stanoven k 26. 2. 2021.
Výsledky anketního šetření vč. přehledu závazných přihlášek budou předloženy k projednání Pracovní skupině Pro financování.

Tato aktivita je pro školy a školská zařízení na území ORP Uherské Hradiště zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou přihlášku, zdarma (bude plně hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z jiných dostupných zdrojů financování (z důvodu zamezení duplicitního financování).

 


 

V LAVICI – vzdělávací portál pro pedagogy, žáky i jejich rodiče

Vzdělávací portál V LAVICI pro pedagogy, žáky i jejich rodiče vznikl v srpnu 2016 a nabízí multimediální vzdělávací prostředí, interaktivní výkladové hodiny a cvičení, učební pomůcky, online semináře a vzdělávání, poradenství, vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, jazykové kurzy, školní pobyty a výlety pro děti a zabezpečuje a provozuje speciálně-pedagogicko-logopedicko-psychologickou poradnu v Praze.

Více informací ZDE.

 


 

Online seminář pro kariérové poradce ZŠ ve spolupráci s VISC s.r.o.

Dne 11. února 2021 se od 12:00 hodin uskuteční pro kariérové poradce základních škol, které projevily zájem, online seminář pod vedením Mgr. Sylvy Štěpitové ze společnosti VISC s.r.o.

Cílem online semináře je seznámení s řešením kariérového poradenství na ZŠ využitím metody VISC s použitím aplikace www.visc.cz, seznámení se sebepoznávacími metodami vč. organizačních záležitostí při pořádání exkurzí a besed, nastavení procesů při pořádání akcí s příklady dobré praxe

Online seminář je pro zapojené školy zdarma. Tato akce je realizována v rámci naplňování klíčové priority č. 6 SR MAP.


 

Podpora rozvoje digitální gramotnosti v předškolním a primárním vzdělávání

V rámci projektu TIO, který je dílčí aktivitou systémového projektu PPUČ vznikl výukový materiál pro děti v předškolním vzdělávání (cca od čtyř let) a žáky 1. stupně základní školy na podporu digitální gramotnosti. 

Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů – Technologie Informace Objevy, přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě. TIO je souborem sedmi příběhů z Robosvěta, který se může podobat skutečnému světu, nebo se můžeme společně s dětmi ponořit do světa fantazie a vytvořit svět zcela jedinečný, originální.

Úvodní část série článků na dané téma:

  • TIO a ROBOSVĚT – TIO se představuje, práce s fantazií, vizualizace Robosvěta…
  • TIO a SIGNÁL – TIO nahlédne do historie, práce s pojmem komunikace – dorozumívání se…
  • TIO a MOBIL – TIO se seznámí s výrazy: zábava, závislost, záchrana…, téma přiblížení využívání i zneužívání moderních technologií v každodenním životě, péče o zdraví i etické zásady v digitálním světě…
  • TIO a POČÍTAČ – TIO pozná například úskalí několika životů v PC hrách, zamyslí se nad úctou k druhým lidem, nad tím, co znamená hrát fér, i nad tím, jak může být počítač přínosem pro osoby s handicapem…
  • TIO a SÍTĚ – TIO se dostane do internetových a sociálních sítí, téma bezpečnosti sdělování i přijímání informací, reklamy…
  • TIO a REKLAMA – TIO se zamyslí nad množstvím nakupování a důležitostí kamarádských vztahů, nad využíváním a hodnotou starých věcí, nad lákavými prostředky reklamy i nad ekologií v robosvětě…
  • TIO a APLIKACE – TIO zjistí, že digitální technologie mohou být v běžném životě prospěšné, že variabilita možností dnešních aplikací je obrovská, některé i sám využije, seznámí se s pojmy jako piktogramy, QR kód, čárový kód…

Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

 


 

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů

Klíčem k porozumění budoucímu světu jsou schopnosti učit se, být tvůrčí, otevřený, umět spolupracovat s ostatními či uvažovat v souvislostech. Abychom dětem na cestě za poznáním byli dobrými průvodci, musíme umět vzdělávání nahlížet z různých úhlů. Vodítkem takového přemýšlení jsou mimo jiné gramotnosti.

Krátká videa, metodické materiály a řadu dalších zajímavostí k podpoře čtenářské, matematické a digitální gramotnosti pro MŠ a ZŠ naleznete na webu https://gramotnosti.pro.