Beseda pro rodiče

Co dělat, když vaše dítě nemluví? Radí logopedka Mgr. Lucie Šťastná.

V úterý 25. června 2019 v budově Základní školy Uherské Hradiště na Šafaříkově ulici se uskutečnilo setkání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku s Mgr. Lucií Šťastnou, hlavní metodičkou pro rozvíjení komunikačních dovedností dětí na Základní škole a Mateřské škole Uherské Hradiště, Šafaříkova.

Cílem setkání bylo seznámit rodiče se způsoby a metodami práce s dětmi, které mají obtíže při verbální komunikaci. Po nezbytném teoretickém úvodu následovala řada praktických ukázek. Představeno bylo množství vhodných pomůcek a materiálů. Rodiče přivítali příležitost diskutovat o konkrétních potřebách svých dětí a získat odpovědi na své dotazy.

Beseda byla realizována ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP, v plánu je realizace i dalších společných setkání i v příštím školním roce.

 

Fotogalerie 25. června 2019

 


 

Zábavné dopoledne s matematikou

V úterý, 8. června 2019 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti konalo pro nadané žáky 5. tříd ZŠ zábavné dopoledne s matematikou.

Cílem akce bylo posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů a podpora vzniku nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání.

Pro žáky 5. tříd bylo připraveno celkem 8 stanovišť s připravenými matematickými úlohami k řešení, např. Ubongo, Speedmat, Logeo, zápalkové úlohy, úlohy jedním tahem, kvíz, křížovky a osmisměrky, úlohy z Pythagoriád. Překvapením na závěr bylo Marshmallow – stavba ze špaget (nejvyšší stavba měla 60 cm).

Jednotlivé aktivity na tuto akci připravili vyučující matematiky ZŠ Staré Město za pomoci žáků 8. třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, kteří současně zajišťovali činnost jednotlivých stanovišť, čímž si na jedno dopoledne vyzkoušeli funkci učitele.

Realizátorem akce byla MAS Staroměstsko, z.s., akce byla realizovaná v rámci Implementace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

 

 


 

Co dělat, když dítě nemluví?

Dne 25. června 2019 se v prostorách ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova uskuteční od 15:30 hodin beseda pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku s cílem seznámení s metodami rozvoje funkční komunikace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vč. nácviku funkční komunikace prostřednictvím konkrétních cvičení a vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

Beseda je realizována ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP.

 


 

Pracovní setkávání a vzdělávací semináře pro ředitele škol a školských zařízení v roce 2019

Město Uherské Hradiště, partner projektu MAP II, připravuje i na rok 2019 pro ředitele škol a školských zařízení pracovní setkávání a vzdělávací semináře, jejichž realizace je plánována na 2. pololetí 2019. Semináře jsou realizovány v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP s cílem získání aktuálních informací nezbytných pro zajištění správného chodu škol a školských zařízení jak v oblasti legislativy, metodik, tak v oblasti práce s dětmi, rodiči vč. vzájemné výměny a sdílení zkušeností.

12. září 2019 – Pracovní setkání ředitelů MŠ, ZŠ, DDM

 • místo konání: Klub kultury Uherské Hradiště
 • čas konání: 09:00 – 13:00 hodin
 • na setkání vystoupí zástupci České školní inspekce, metodici Krajského úřadu Zlínského kraje a Krajské pedagogicko-psychologické poradny, zástupci vedení Města Uherské Hradiště a Zlínského kraje a pracovníci Odboru kultury, školství a sportu Města Uherské Hradiště

 

30. září a 1. října 2019 – Pracovní seminář pro ředitele ZŠ

 • místo konání: Hotel Termal Mušov
 • program:
  1. den: Aktuální legislativní změny ve školství, reforma financování – lektor: Mgr. Pavel Zeman
  2. den: Vztahy a klimata ve škole a ve třídě, prevence, aktivní tvorba pozitivního a růstového klimatu – lektor: Mgr. Miloslav Hubatka
 • registrační formulář

 

3. října 2019 – Pracovní seminář pro zástupce ředitelů ZŠ a ředitele MŠ

 

6. listopadu 2019 – Pracovní seminář pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ

 

7. listopadu 2019 – Pracovní seminář pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ

Registrace na výše uvedené semináře je možná prostřednictvím on-line formulářů, a to v termínu nejpozději do 17. července 2019.

 

 


 

Žáci ZUŠ Uherské Hradiště vystoupili se svým programem v rámci Festivalu vín VOC Blatnice

Za příjemného počasí vystoupili dne 8. června 2019 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště (dále jen „ZUŠ UH“) s připraveným doprovodným programem, který byl součástí akce „Festival vín VOC Blatnice“, jejímž pořadatelem byl Cech blatnických vinařů. Záštitu této akci udělil starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha.

Na pódiu se představili žáci ZUŠ UH pod vedením svých učitelů Jany Trubačíkové (taneční obor), Stanislava Nemravy (literárně – dramatický obor), Pavla Štulíra (cimbálové muziky), Martina Baláže (žesťové nástroje), Adély Papayové (sólový zpěv), Jitky Slivečkové (hudební obor – akordeon), Petry Foltýnové (klavír, korepetice) a Antonína Koníčka (dechový orchestr Zuška). 

V úvodu připraveného programu vystoupily žákyně z tanečního oboru společně s žáky z literárně – dramatického oboru, na jejichž vystoupení volně navázaly cimbálové muziky. Po přestávce rozeznělo Masarykovo náměstí žesťové kvarteto, čtyřruční klavír, vystoupili sóloví zpěváci a své umění předvedli také akordeonisté. Závěr programu patřil dechovému orchestru Zuška. Akci vládla spontánní a velmi příjemná atmosféra plná dobrého vína, jídla a umění. 

Žáci ZUŠ UH ukázali návštěvníkům akce a veřejnosti své dosavadní zkušenosti nabyté během studia na ZUŠ UH a především také to, že umění není svět uzavřený pouze do ateliérů učeben uměleckých škol, galerií a koncertních síní a jevištních pódií, ale především svět, kterým město ožívá a žije.

Vystoupení žáků ZUŠ UH bylo zajištěno díky projektu MAP II s cílem podpory tvořivosti, iniciativy a tvořivosti v rámci Implementace aktivit MAP. 

 

 


 

Vystoupení žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště v rámci Festivalu vín

V rámci podpory neformálního vzdělávání vystoupí dne 8. června 2019 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti s doprovodným programem žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště na Festivalu vín, jehož pořadatelem je Cech blatnických vinařů:

Cílem akce je podpora tvořivosti, iniciativy a tvořivosti v rámci Implementace aktivit MAP.

Program Základní umělecké školy Uherské Hradiště:

 • 13.30 – 14.30 Taneční obor a literárně – dramatický obor
 • 15.00 – 15.45 Cimbálové muziky
 • 16.00 – 16.30 Žesťové kvarteto, sólový zpěv, akordeony, čtyřruční klavír, žesťové kvarteto
 • 17.00 – 18.00 Dechový orchestr

Vstup zdarma.

 

… těšíme se na Vás, jste všichni srdečně vítáni …