Beseda pro rodiče

Co dělat, když vaše dítě nemluví? Radí logopedka Mgr. Lucie Šťastná.

V úterý 25. června 2019 v budově Základní školy Uherské Hradiště na Šafaříkově ulici se uskutečnilo setkání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku s Mgr. Lucií Šťastnou, hlavní metodičkou pro rozvíjení komunikačních dovedností dětí na Základní škole a Mateřské škole Uherské Hradiště, Šafaříkova.

Cílem setkání bylo seznámit rodiče se způsoby a metodami práce s dětmi, které mají obtíže při verbální komunikaci. Po nezbytném teoretickém úvodu následovala řada praktických ukázek. Představeno bylo množství vhodných pomůcek a materiálů. Rodiče přivítali příležitost diskutovat o konkrétních potřebách svých dětí a získat odpovědi na své dotazy.

Beseda byla realizována ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP, v plánu je realizace i dalších společných setkání i v příštím školním roce.

 

Fotogalerie 25. června 2019

 


 

Zasedání Řídícího výboru projektu MAP II

Dne 19. června 2019 se v Komorním sále Reduty Uherské Hradiště uskutečnilo další, v pořadí již třetí, zasedání Řídícího výboru projektu MAP II.

Na úvod byli všichni přítomní členové Řídícího výboru seznámeni s dosavadním průběhem realizace projektu MAP II, se zrealizovanými i plánovanými aktivitami v rámci naplňování klíčových aktivit projektu MAP II.

Součástí programu zasedání Řídícího výboru bylo projednání a schválení zaktualizovaného Strategického rámce vč. Dohod o investicích, který představuje strategický dokument obsahující popis priorit a cílů s navrženými indikátory, jež budou v rámci území naplňovány. Dále bylo projednáno a schváleno aktualizované složení Pracovních skupin, aktualizovaná Analytická část MAP, zpracovaný Seznam plánovaných evaluací, jejich témat, cílů s časovým harmonogramem, vč. první průběžné sebehodnotící zprávy MAP II.

Další jednání Řídícího výboru se uskuteční dle potřeby, nejdříve však za 6 měsíců. O termínu a místě jednání budou členové Řídícího výboru informovaní v dostatečném předstihu.

Fotogalerie 19. června 2019

 


 

Pozvánka na 2. diskusní platformu Centra kariérového poradenství ve Zlíně

Dne 27. června 2019 se ve Zlíně uskuteční od 13:30 hodin druhá diskusní platforma Centra kariérového poradenství na téma „Kariérové poradenství v zahraničí“. Na programu jednání bude seznámení s fungováním kariérového poradenství v Bavorsku, Finsku vč. aplikace techniky „People like me“ z Velké Británie.

Bližší informace vč. možností registrace naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

 

 

 


 

Zábavné dopoledne s matematikou

V úterý, 8. června 2019 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti konalo pro nadané žáky 5. tříd ZŠ zábavné dopoledne s matematikou.

Cílem akce bylo posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů a podpora vzniku nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání.

Pro žáky 5. tříd bylo připraveno celkem 8 stanovišť s připravenými matematickými úlohami k řešení, např. Ubongo, Speedmat, Logeo, zápalkové úlohy, úlohy jedním tahem, kvíz, křížovky a osmisměrky, úlohy z Pythagoriád. Překvapením na závěr bylo Marshmallow – stavba ze špaget (nejvyšší stavba měla 60 cm).

Jednotlivé aktivity na tuto akci připravili vyučující matematiky ZŠ Staré Město za pomoci žáků 8. třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, kteří současně zajišťovali činnost jednotlivých stanovišť, čímž si na jedno dopoledne vyzkoušeli funkci učitele.

Realizátorem akce byla MAS Staroměstsko, z.s., akce byla realizovaná v rámci Implementace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.