Koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje

Jako již tradičně, se ve dnech 18. až 19. září 2019 konalo, tentokrát ve Valašském Meziříčí, koordinační setkání realizačních týmů MAP a Krajského akčního plánu Zlínského kraje (dále jen „KAP“), kterého se také účastnili zástupci realizačního týmu projektu MAP II. Cílem setkání bylo projednat aktuality projektu SRP a KAP. Velkým přínosem tohoto koordinačního setkání byla zejména vzájemná výměna informací, zkušeností a diskuse mezi jednotlivými projekty MAP, sdílení toho, co dělají a jakým způsobem, případně s jakými úspěchy či problémy se potýkají.

Součástí setkání byl i bohatý doprovodný program, například exkurze do ZŠ Žerotínova a MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

Fotogalerie 18. až 19. září 2019

 


 

Roční vzdělávací program NIDV pro širší vedení škol

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Zlín nabízí v rámci vzdělávacích aktivit projektu Strategické řízení a plánování (SRP) prestižní program Strategické řízení a plánování ve školách, který je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť.

Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci.

Vzdělávací program je složen z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy:

  • Semináře se konají 1x měsíčně od října 2019 do května 2020. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a propojení těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.
  • Semináře budou probíhat vždy od 9.00 do 15.00h na NIDV, krajské pracoviště Zlín, Potoky 267, Zlín.
  • Termíny seminářů pro MŠ: 22. října, 19. listopadu, 17. prosince 2019 a 21. ledna, 18. února, 31. března, 24. dubna, 26. května 2020.
  • Termíny seminářů pro ZŠ: 8. října, 5. listopadu, 10. prosince 2019 a 14. ledna, 11. února, 17. března, 7. dubna, 19. května 2020

Vzdělávací program se musí absolvovat jako celek, tj. všech osm seminářů! Na semináře není možné vyslat za sebe zástup. Maximální počet frekventantů je 15. Přihlášky budou registrovány do vyčerpání maximální kapacity v termínu přihlášení do 21. 9. 2019. Pro přihlášení na vzdělávací program pište na e-mail: krckova@nidv.cz.

Program je v rámci projektu SRP zdarma. Po dobu semináře je zajištěno drobné občerstvení. Program je určen výhradně pro výše uvedenou cílovou skupinu – maximální počet dva účastníci z  jedné školy!

 

 


 

Pracovní setkání ředitelů škol v Uherském Hradišti

Dne 12. září 2019 se v prostorách Komorního sálu Klubu kultury v Uherském Hradišti konalo tradiční setkání ředitelů MŠ, ZŠ a DDM, jehož cílem bylo informovat o aktuálních legislativních změnách a metodik ze strany metodiků Krajského úřadu Zlínského kraje a Krajské pedagogicko-psychologické poradny a pracovníků Odboru kultury, školství a sportu Města Uherské Hradiště. 

Na setkání byly prezentovány informace ke změnám školského zákona, prováděcím vyhláškám, správnímu řízení, aktualizacím školského rejstříku, apod., aktuality ke speciálnímu vzdělávání a školnímu stravování vč. informací k aktuální situaci v KPPP, zpracování doporučení ke vzdělávání dětí, žáků s IVP a ke zpracování statistických výkazů. Součástí setkání a velkým přínosem akce byla vzájemná diskuse a výměna zkušeností.

Organizátorem setkání bylo město Uherské Hradiště, partner projektu MAP II. Setkání bylo realizováno v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP.

Fotogalerie 12. září 2019

 


 

Konference pro metodiky prevence ZŠ na téma „Kyberšikana a bezpečnost dětí a mládeže v on-line světě“

Dne 8. října 2019 od 13:30 hodin se v prostorách Felixova sálu Jezuitské koleje 21 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uskuteční konference pro metodiky prevence na základních školách, která bude zaměřena na téma internetové bezpečnosti dětí a mládeže.

Cílem konference je informovat o výsledcích dotazníkového šetření mezi dětmi a mládeží na Uherskohradišťsku vč. vzájemné diskuse a sdílení zkušeností nad tématem internetové bezpečnosti dětí a mládeže, s čím přichází metodici prevence do styku, zda a jakým problémům čelí a jak se daří s prevencí a osvětou.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště Šikula a Informačním centrem pro mládež Uherské Hradiště.

 

 


 

Setkání k polytechnickému vzdělávání v rámci Implementace MAP

Dne 9. října 2019 se od 14:00 hodin v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční společné setkání škol zapojených do aktivity „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ s Mgr. Válkem, lektorem polytechnického vzdělávání.

Cílem setkání je projednání dosavadní aplikace aktivity na školách, seznámení s aktuálními informacemi v oblasti materiálového a metodického zajištění výuky dílen s využitím rezervace výuky dílen prostřednictvím rezervačního formuláře vč. vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

 

Aktivita je realizována v rámci realizace klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP.