Seminář k problematice žákovského parlamentu

Dne 24. dubna 2019 se v prostorách Státního hradu Buchlov konal seminář na téma „Jak podpořit a založit Žákovský parlament na škole“, jehož program byl rozdělen na dvě části.

První část semináře byla zaměřena na získání základního teoretického rámce týkajícího se založení a podpory žákovského parlamentu ve škole pod vedením Tomáše Hazlbauera, ředitele společnosti CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Ve druhé části semináře bylo představeno praktické fungování existujícího ŽP samotnými žáky ZŠ Uherské Hradiště Za Alejí 1072, která je konzultačním centrem pro Zlínský kraj v rámci sítě Školy pro demokracii. Byly sdíleny zkušenosti se zakládáním ŽP z pohledu ředitele školy vč. zkušeností s fungováním ŽP na této škole z pohledu garanta ŽP. Současně byl prezentován pohled a vnímání ŽP, jeho významu, fungování a zapojení do chodu obce z pozice starostky městyse Buchlovice coby zřizovatele školy.

Celý průběh semináře byl provázen vzájemným sdílením dobré praxe a diskusí mezi všemi přítomnými k problematice ŽP jak v obecné rovině, tak i v konkrétní rovině např. k možnému fungování ŽP v podmínkách malých škol, možnému zapojení ŽP do chodu obce atd.

Realizací tohoto semináře došlo k naplnění implementace aktivit MAP na podporu tvořivosti, iniciativy a tvořivosti v oblasti základního vzdělávání.

Akce byla realizována v rámci Implementace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Rovné příležitosti za podpory a pomoci ZŠ a MŠ Buchlovice, příspěvková organizace.

Fotogalerie 24. dubna 2019

 


 

Vyhodnocení ankety k žákovským parlamentům na školách


Žákovský parlament je jednou z cest, jak mohou děti proměnit své okolí k lepšímu. 

V termínu od 1. do 15. dubna 2019 probíhalo mezi řediteli ZŠ zapojených do projektu MAP II anketní šetření, jehož cílem bylo získat informace k prověření aktuálního stavu existence a fungování existujících žákovských parlamentů na školách za účelem přípravy aktivit v rámci Implementace MAP.

Ankety se zúčastnilo celkem 16 škol (tj. 57,1% z celkového počtu oslovených), u 50% žákovský parlament existuje a současně je jeho činnost hodnocena kladně, primárně se žákovský parlament vyjadřuje k chodu školy.

Dle získané zpětné vazby ředitelé škol projevili zájem o setkávání žákovských parlamentů škol vč. sdílení zkušeností a o seminář pro pedagogy se zaměřením na trénink koordinátora parlamentu. V neposlední řadě je zájem o zřízení webových stránek k problematice žákovského parlamentu.

Výsledky ankety budou předloženy Pracovní skupině pro Financování a Řídícímu výboru projektu MAP II k projednání.

 


 

Seminář: Jak založit a podpořit žákovský parlament ve škole

Dne 24. dubna 2019 se od 09:00 hodin v prostorách Státního hradu Buchlov uskuteční pro ředitele a zřizovatele škol seminář k problematice založení a podpory Žákovských parlamentů ve školách s vazbou na představení praktického fungování existujících Žákovských parlamentů na školách vč. výměny zkušeností a sdílení praxe.

 

 

Tento seminář je realizován v rámci Implementace MAP za významné podpory a pomoci ZŠ a MŠ Buchlovice, příspěvková organizace.

 


 

Anketa k žákovským parlamentům na školách

Žákovský parlament je jednou z cest, jak mohou děti proměnit své okolí k lepšímu. 

V návaznosti na přípravu aktivit v rámci Implementace MAP je připraven anketní formulář, který slouží k získání důležitých informací k prověření aktuálního stavu existence a fungování existujících žákovských parlamentů na školách, které jsou zapojeny do projektu MAP II.

Nejzazší termín pro odeslání odpovědí je do: 15. dubna 2019.

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Rovné příležitosti.

 


 

Další setkání se zástupci Agentury pro sociální začleňování

V návaznosti na uzavřené Memorandum o spolupráci, jehož nedílnou součástí je Plán poradenství se dne 11. února 2019 v Praze uskutečnilo další společné setkání realizačního týmu projektu MAP II se zástupci Agentury pro sociální začleňování.

Předmětem setkání bylo řešení oblastí spolupráce v oblasti podpory rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání a slaďování zájmů a potřeb dětí a rodičů s nízkým socioekonomickým statusem, případně sociokulturně odlišným zázemím, s možnostmi rozvojových aktivit místního akčního plánu, které jsou vymezeny v Plánu poradenství, a současně vycházejí z potřeb budování odborných kapacit Realizačního týmu MAP, Řídícího výboru MAP, popřípadě dalších aktérů v území MAP.