Konference pro metodiky prevence ZŠ na téma „Kyberšikana a bezpečnost dětí a mládeže v on-line světě“

Dne 8. října 2019 od 13:30 hodin se v prostorách Felixova sálu Jezuitské koleje 21 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uskuteční konference pro metodiky prevence na základních školách, která bude zaměřena na téma internetové bezpečnosti dětí a mládeže.

Cílem konference je informovat o výsledcích dotazníkového šetření mezi dětmi a mládeží na Uherskohradišťsku vč. vzájemné diskuse a sdílení zkušeností nad tématem internetové bezpečnosti dětí a mládeže, s čím přichází metodici prevence do styku, zda a jakým problémům čelí a jak se daří s prevencí a osvětou.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště Šikula a Informačním centrem pro mládež Uherské Hradiště.

 

 


 

Beseda pro rodiče

Co dělat, když vaše dítě nemluví? Radí logopedka Mgr. Lucie Šťastná.

V úterý 25. června 2019 v budově Základní školy Uherské Hradiště na Šafaříkově ulici se uskutečnilo setkání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku s Mgr. Lucií Šťastnou, hlavní metodičkou pro rozvíjení komunikačních dovedností dětí na Základní škole a Mateřské škole Uherské Hradiště, Šafaříkova.

Cílem setkání bylo seznámit rodiče se způsoby a metodami práce s dětmi, které mají obtíže při verbální komunikaci. Po nezbytném teoretickém úvodu následovala řada praktických ukázek. Představeno bylo množství vhodných pomůcek a materiálů. Rodiče přivítali příležitost diskutovat o konkrétních potřebách svých dětí a získat odpovědi na své dotazy.

Beseda byla realizována ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP, v plánu je realizace i dalších společných setkání i v příštím školním roce.

 

Fotogalerie 25. června 2019

 


 

Co dělat, když dítě nemluví?

Dne 25. června 2019 se v prostorách ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova uskuteční od 15:30 hodin beseda pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku s cílem seznámení s metodami rozvoje funkční komunikace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vč. nácviku funkční komunikace prostřednictvím konkrétních cvičení a vzájemné diskuse a výměny zkušeností.

Beseda je realizována ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP.

 


 

Seminář k problematice žákovského parlamentu

Dne 24. dubna 2019 se v prostorách Státního hradu Buchlov konal seminář na téma „Jak podpořit a založit Žákovský parlament na škole“, jehož program byl rozdělen na dvě části.

První část semináře byla zaměřena na získání základního teoretického rámce týkajícího se založení a podpory žákovského parlamentu ve škole pod vedením Tomáše Hazlbauera, ředitele společnosti CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Ve druhé části semináře bylo představeno praktické fungování existujícího ŽP samotnými žáky ZŠ Uherské Hradiště Za Alejí 1072, která je konzultačním centrem pro Zlínský kraj v rámci sítě Školy pro demokracii. Byly sdíleny zkušenosti se zakládáním ŽP z pohledu ředitele školy vč. zkušeností s fungováním ŽP na této škole z pohledu garanta ŽP. Současně byl prezentován pohled a vnímání ŽP, jeho významu, fungování a zapojení do chodu obce z pozice starostky městyse Buchlovice coby zřizovatele školy.

Celý průběh semináře byl provázen vzájemným sdílením dobré praxe a diskusí mezi všemi přítomnými k problematice ŽP jak v obecné rovině, tak i v konkrétní rovině např. k možnému fungování ŽP v podmínkách malých škol, možnému zapojení ŽP do chodu obce atd.

Realizací tohoto semináře došlo k naplnění implementace aktivit MAP na podporu tvořivosti, iniciativy a tvořivosti v oblasti základního vzdělávání.

Akce byla realizována v rámci Implementace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Rovné příležitosti za podpory a pomoci ZŠ a MŠ Buchlovice, příspěvková organizace.

Fotogalerie 24. dubna 2019

 


 

Vyhodnocení ankety k žákovským parlamentům na školách


Žákovský parlament je jednou z cest, jak mohou děti proměnit své okolí k lepšímu. 

V termínu od 1. do 15. dubna 2019 probíhalo mezi řediteli ZŠ zapojených do projektu MAP II anketní šetření, jehož cílem bylo získat informace k prověření aktuálního stavu existence a fungování existujících žákovských parlamentů na školách za účelem přípravy aktivit v rámci Implementace MAP.

Ankety se zúčastnilo celkem 16 škol (tj. 57,1% z celkového počtu oslovených), u 50% žákovský parlament existuje a současně je jeho činnost hodnocena kladně, primárně se žákovský parlament vyjadřuje k chodu školy.

Dle získané zpětné vazby ředitelé škol projevili zájem o setkávání žákovských parlamentů škol vč. sdílení zkušeností a o seminář pro pedagogy se zaměřením na trénink koordinátora parlamentu. V neposlední řadě je zájem o zřízení webových stránek k problematice žákovského parlamentu.

Výsledky ankety budou předloženy Pracovní skupině pro Financování a Řídícímu výboru projektu MAP II k projednání.