Seminář s PhDr. Janem Svobodou Jak zvládat krizové situace ve výuce

Ve středu 22. ledna 2020 se v učebně přírodopisu Základní školy Staré Město, Komenského 1720, konal seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody, psychologa, psychoterapeuta a vysokoškolského učitele, na téma Jak zvládat krizové situace ve výuce.

Cílem semináře bylo informovat přítomné pedagogy o jejich možných reakcích na krizové situace ve výuce, a také jim nabídnout techniky, které prohlubují vztah mezi žákem a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Masivním používáním multimediálních technologií se vytrácí z výuky podstatná “lidská” stránka, z pedagoga se stává „pouštěč” obrázků, neosobní moderátor. Smyslem technik je otevřít interakční pole mezi pedagogem a žákem bez soupeření, bez despektu, posílit vazbu tématy, která žáky skutečně zajímají. A to je v současnosti, kdy žák může získat informace mnohem snadněji a srozumitelněji než za pomoci jakéhosi moderátora, jenž si říká pedagog, velmi důležité.

Lektor PhDr. Jan Svoboda účastníky seznámil s nejnovějšími poznatky psychologie, celý seminář věnoval podstatným výchovným problémům projevujícím se v současné rodině, a hlavně ve školním prostředí. Seminář byl praktický, přítomní pedagogové se na lektora obrátili i s konkrétními problémy, se kterými se sami při výuce potýkají.

Seminář byl realizován v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

Fotogalerie 22. ledna 2020

 


 

Seminář Jak zvládat krizové situace ve výuce s lektorem PhDr. Svobodou

Dne 22. ledna 2020 se od 13:45 hodin uskuteční seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody na téma „Jak zvládat krizové situace ve výuce„.

Cílem semináře je seznámení s informacemi o možnostech reagování učitele na krizové situace s nabídkou technik, které nejsou časově náročné a prohlubují vztah mezi žáky, studenty a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Seminář je primárně určen pro pedagogy matematiky ZŠ.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

 

 


 

Vzdělávací semináře pro ZŠ a MŠ Agentury pro sociální začleňování

V návaznosti na nastavenou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II v kontextu uzavřeného Memoranda o spolupráci byla pro ZŠ a MŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, připravena nabídka témat a lektorů na vzdělávací semináře.

Prostřednictvím ankety probíhající od října do listopadu 2019 byl prověřen stávající zájem škol o nabízené vzdělávací semináře ASZ (nejednalo se o závaznou přihlášku) za účelem jejich zahrnutí do Plánu poradenství a postupné realizaci. Návratnost tohoto anketního šetření činila 35%.

Respondenti šetření uváděli svůj zájem (ve formě odpovědí „Ano, mám zájem“ / „Ne, nemám zájem“) ke každému nabízenému tématu semináře. Výsledky anketního šetření byly předloženy k vyjádření Pracovní skupině Pro financování a Pracovní skupině Rovné příležitosti, která vybrala na základě svých zkušeností a znalostí prostředí s ohledem na potřebnost v daném území celkem 6 vzdělávacích seminářů s určením priorit od nejpotřebnějšího po nejméně potřebné:

  • Podpůrná logopedická intervence ve škole
  • Spolupráce s rodiči
  • Asistent pedagoga, jeho role ve třídě, spolupráce s učitelem
  • Formativní hodnocení
  • Individualizace pro každého žáka – možnosti individuálních strategií
  • Emoční sebeobrana pro učitele

Vzdělávací semináře vybrané Pracovní skupinou Rovné příležitosti byly schváleny Řídícím výborem dne 10. 12. 2019, a následně budou zařazeny do Plánu poradenství a postupně realizovány v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP.

 


 

Zasedání Řídícího výboru projektu MAP II

Dne 10. prosince 2019 se v Komorním sále Reduty Uherské Hradiště uskutečnilo další, v pořadí již čtvrté, zasedání Řídícího výboru projektu MAP II.

V úvodu byli všichni přítomní členové Řídícího výboru seznámeni prostřednictvím prezentace o aktivitách zrealizovaných v období září až prosinec 2019 v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP a klíčové aktivity 4 Implementace MAP.

Součástí programu zasedání Řídícího výboru bylo projednání a schválení zaktualizované přílohy Dohody o investicích, která je nedílnou součástí Strategického rámce MAP. Dále bylo projednáno a schváleno aktualizované složení Pracovních skupin i Řídícího výboru a seznam vzdělávacích aktivit Agentury pro sociální začleňování za účelem jejich zařazení do Plánu poradenství coby nedílné součásti uzavřeného Memoranda o spolupráci.

V rámci naplňování klíčové aktivity 3 Evaluace a monitoring byl Řídícím výborem projednán a schválen aktualizovaný Roční akční plán na rok 2020 vč. vyhodnocení Ročního akčního plánu na rok 2019 a výsledky Evaluací činnosti jednotlivých Pracovních skupin.

Další jednání Řídícího výboru se uskuteční dle potřeby, nejdříve však za 6 měsíců. O termínu a místě jednání budou členové Řídícího výboru informovaní v dostatečném předstihu.