Pozvánka na konferenci ke čtenářské gramotnosti „Ladění básní II“

Pozvánka na třetí ročník konference ke čtenářské gramotnosti „Ladění básní II„, která se uskuteční 21. října 2019 od 08:00 do 14:00 hodin v Alternativě – Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín. 

Obsahem konference je inspirace pro práci s poezií v hodinách českého jazyka. Akce je určena především učitelům českého jazyka a literatury středních škol a 2. stupně základních škol, školním knihovníkům, popř. odborné veřejnosti. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

 


 

Koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje

Jako již tradičně, se ve dnech 18. až 19. září 2019 konalo, tentokrát ve Valašském Meziříčí, koordinační setkání realizačních týmů MAP a Krajského akčního plánu Zlínského kraje (dále jen „KAP“), kterého se také účastnili zástupci realizačního týmu projektu MAP II. Cílem setkání bylo projednat aktuality projektu SRP a KAP. Velkým přínosem tohoto koordinačního setkání byla zejména vzájemná výměna informací, zkušeností a diskuse mezi jednotlivými projekty MAP, sdílení toho, co dělají a jakým způsobem, případně s jakými úspěchy či problémy se potýkají.

Součástí setkání byl i bohatý doprovodný program, například exkurze do ZŠ Žerotínova a MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

Fotogalerie 18. až 19. září 2019

 


 

Roční vzdělávací program NIDV pro širší vedení škol

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Zlín nabízí v rámci vzdělávacích aktivit projektu Strategické řízení a plánování (SRP) prestižní program Strategické řízení a plánování ve školách, který je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť.

Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci.

Vzdělávací program je složen z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy:

  • Semináře se konají 1x měsíčně od října 2019 do května 2020. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a propojení těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.
  • Semináře budou probíhat vždy od 9.00 do 15.00h na NIDV, krajské pracoviště Zlín, Potoky 267, Zlín.
  • Termíny seminářů pro MŠ: 22. října, 19. listopadu, 17. prosince 2019 a 21. ledna, 18. února, 31. března, 24. dubna, 26. května 2020.
  • Termíny seminářů pro ZŠ: 8. října, 5. listopadu, 10. prosince 2019 a 14. ledna, 11. února, 17. března, 7. dubna, 19. května 2020

Vzdělávací program se musí absolvovat jako celek, tj. všech osm seminářů! Na semináře není možné vyslat za sebe zástup. Maximální počet frekventantů je 15. Přihlášky budou registrovány do vyčerpání maximální kapacity v termínu přihlášení do 21. 9. 2019. Pro přihlášení na vzdělávací program pište na e-mail: krckova@nidv.cz.

Program je v rámci projektu SRP zdarma. Po dobu semináře je zajištěno drobné občerstvení. Program je určen výhradně pro výše uvedenou cílovou skupinu – maximální počet dva účastníci z  jedné školy!