Dům zahraniční spolupráce a jeho služby pro MŠ a ZŠ, SŠ

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která administruje programy zaměřené na oblast formálního a neformálního vzdělávání.

  • Hlavním cílem DZS je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.
  • DZS poskytuje informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Jejich partnery jsou především školy a další vzdělávací instituce, neziskové organizace a firmy, místní samosprávy, ale také jednotlivci – hlavně studenti a studentky, pedagogové a pedagožky, lidé z vedení všech typů škol, pracovníci s mládeží, vzdělavatelé dospělých a další odborná veřejnost.
  • DZS administruje za Českou republiku dva velké evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a další menší programy jako AIA, AKTION ČR – Rakousko, Barrande Fellowship program, CEEPUS nebo Fondy EHP.
  • DZS je aktivní také v celé řadě mezinárodních sítí (eTwinning, Euroguidance, Eurydice, Eurodesk, EPALE) a vede iniciativu Study in the Czech Republic, která propaguje studium v ČR u zahraničních studentů.

Přehled služeb pro MŠ, ZŠ a SŠ naleznete zde.

Více informací naleznete na stránkách DZS.

 


 

Konference DISTANČNÍ VÝUKA JAKO PŘÍLEŽITOST

Dne 19. listopadu 2020 se od 09:30 hodin uskuteční konference DISTANČNÍ VÝUKA JAKO PŘÍLEŽITOST.

Konference je organizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy & společností GOOGLE. Úvodní slovo bude mít Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a Tania le Moigne, ředitelka, Google pro CZ, SK, RO a HU.

V případě jakéhokoliv dotazu, prosím, kontaktujte Mgr. Hněvkovského, zástupce ředitelky Odboru koncepce a vedení OP Ministerstva školství, mládeže a sportu (Mob.: (+420) 601 384 838, e-mail: jakub.hnevkovsky@msmt.cz).

 


 

Pozvánka na odborný panel ROZVOJ KVALITY ŠKOL A JEHO LIMITY

Dne 26. listopadu 2020 se od 09:00 hodin do 16:00 hodin uskuteční 6. setkání Odborného panelu na téma Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – spolupráce škol a zřizovatelů v oblasti podpory dětí a žáků z marginalizovaných skupin, který pořádá Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.

  • Pozvánka s podrobným programem
  • Potvrzení účasti: nejpozději do pondělí 23. listopadu 2020 na uvedené emaily: zdenka.jara@mmr.cz, v kopii na jana.horackova@mmr.cz. Link pro přihlášení bude zaslán po potvrzení účasti s dostatečným předstihem.

Téma panelu navazuje na tvorbu metodického výstupu projektu, publikace Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni. Panel se zaměří na sdílení zkušeností z praxe, týkajících se iniciace změn v oblasti kvality školy a dobrých praxí, hlavních principů zvyšování kvality škol a praktických zkušeností s ověřováním, zda byly změny přínosné (evaluace změn). Prostor bude věnován také poznatkům o limitech rozvoje školy a dobrých praxí v současné situaci. Cílem panelu je sdílení zkušeností, klíčových poznatků a formulace doporučení ze strany účastníků. Výstupy podpoří přípravu metodických výstupů projektu a zároveň budou základem dalších doporučení pro MŠMT.


 


 

Řídící výbor projektu MAP II

Původně plánované zasedání Řídícího výboru projektu MAP II bylo nahrazeno z důvodu opatřením, která vláda ČR vydala v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a zákazu pořádání hromadných akcí v souvislosti s pandemií Covid-19, vzdálenou komunikací a elektronickým hlasováním (viz Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP II).

  • Pozvánka
  • Podkladové materiály budou zaslány členům Řídícího výboru elektronickou poštou s termínem pro zaslání případných návrhů, připomínek či dotazů, které realizační tým zpracuje a zašle jejich vypořádání do 25. 11. 2020.
  • Zahájení hlasování: 26. 11. 2020
  • Ukončení hlasování:  4. 12. 2020 

Za platný hlasovací lístek je považován takový, který je řádně vyplněn, podepsán a odeslán do stanoveného termínu. Elektronické hlasování je platné, pokud se v termínu určeném pro vyjádření k návrhu zašle alespoň polovina všech členů Řídícího výboru. Z elektronického hlasování bude vyhotoven zápis.