Komplexní nabídka služeb v oblasti kariérového poradenství na ZŠ

Pro ZŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, je připravena komplexní nabídka služeb společnosti VISC s.r.o. v oblasti kariérového poradenství pro ZŠ.

Jedná se o:

 • Přístup do webové aplikace – aplikace obsahuje obrázkový a slovní online dotazník, vč. doporučených povolání, popisy povolání, příběhy studentů, zapojené školy a u nich se zobrazují akce, do kterých se škola zapojila, firmy, události (průběžně aktualizovaná nabídka exkurzí pro žáky 8. a 9. tříd). Každý žák v rámci programu získá 2 přístupy do aplikace (1 pro obrázkový a 1 pro slovní dotazník zájmů).
 • Metodika „Kariérové poradenství v praxi“ – usnadňuje implementaci kariérového poradenství do ZŠ. Obsahuje kapitoly O co jde v kariérovém poradenství, Co by měl vědět kariérový poradce, než začne pracovat, Formy práce, nástroje, pomůcky, individuální a skupinové poradenství, poradenský rozhovor, Základní teorie a přístupy v kariérovém poradenství, Kompetenční modely pracovních pozic, Vzorové hodiny v rámci kariérového poradenství, Popisy povolání.
 • Vzdělávání DVPP – akreditováno MŠMT, délka kurzu 4 hodiny.
 • Exkurze do firemní praxe a institucí – exkurze ve firmách o délce 1,5 hodiny v oblastech: lékařská i nelékařská povolání ve zdravotnictví, pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce, technická povolání, elektro povolání, informační technologie a programování, ekonomická povolání, marketing, reklamní tvorba, design, služby, právnická povolání, Policie ČR, Armáda ČR. Exkurze jsou pro žáky zdarma, VISC s.r.o. sváží zájemce ze všech zapojených škol.
 • Kroužky techniky a programování – jedná se o kroužky na ZŠ a v mobilní učebně, kroužky jsou pro žáky bezplatné.

Školy mají možnost vyjádřit svůj zájem o nabízené služby pro kariérové poradenství prostřednictvím vyplnění FORMULÁŘE a v případě zájmu o nabízené služby také i závaznou přihlášku, a to v termínu nejpozději do 24. ledna 2020.

Tato aktivita je pro školy zapojené do projektu MAP II, které vyplní závaznou přihlášku, zdarma (bude hrazeno z rozpočtu projektu MAP II). VYJMA škol, které tuto aktivitu realizují z Šablon (z důvodu zamezení duplicitního financování).

 


 

Pozvánka na Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost

Pro všechny pedagogické pracovníky je připraven na červen 2020 Seminář pro realizaci volnočasových aktivit podporujících matematickou gramotnost, který se uskuteční v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

 

 • Cílová skupina: stávající i potencionální vedoucí volnočasových aktivit na druhém stupni ZŠ nebo u nematuritních oborů SŠ, ale také všem zájemcům z řad učitelů (nejen matematiky), vychovatelů, asistentů pedagoga a jiných pracovních pozic.
 • Náplň semináře: praktické seznámení s aktivitami vhodnými pro volnočasové aktivity podporující matematickou gramotnost pro druhý stupeň ZŠ a nematuritní obory SŠ. Seminář bude hlavně hravý. K dispozici budou různé stolní a společenské hry itablety. Hlavním lektorem bude lng. Michal Heczko.
 • Termíny seminářů: 5. – 6. června 2020 (pravděpodobně mimo Zlín), 15. – 16. června 2020 (Zlín)
 • Registrace na akci je nutná do 15. ledna 2020 on-line msc.utb.czlproiektv/ nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz. Počet účastníků je pro každý termín omezen na 30.

Pro pedagogické pracovníky ze Zlínského kraje je seminář zdarma.

Seminář je organizován v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02,3,68 l 0,0 l a.0 l 16_034/00 08497.

 


 

Seminář Jak zvládat krizové situace ve výuce s lektorem PhDr. Svobodou

Dne 22. ledna 2020 se od 13:45 hodin uskuteční seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody na téma „Jak zvládat krizové situace ve výuce„.

Cílem semináře je seznámení s informacemi o možnostech reagování učitele na krizové situace s nabídkou technik, které nejsou časově náročné a prohlubují vztah mezi žáky, studenty a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Seminář je primárně určen pro pedagogy matematiky ZŠ.

Aktivita je realizována v rámci naplňování klíčové aktivity č. 2 Rozvoj a aktualizace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost.

 

 


 

Seminář pro žadatele ve výzvě č. 107 Operační program Zaměstnanost

Dne 13. ledna 2020 se uskuteční v Olomouci seminář pro žadatele k výzvě č. 107 OP Z – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Praha. Jedná se o akci ŘO OP Z a sekretariátu RSK OK:

 • Bližší informace naleznete v pozvánce
 • Podrobnosti k výzvě č. 107, která bude vyhlášena 7. ledna 2020, jsou uvedeny ZDE.
 • Registrace na seminář je možná na stránkách www.esfcr.cz, a to nejpozději do 9. ledna 2020

 


 

Pokračování přípravy nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu

Dne 15. ledna 2020 se v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště uskuteční druhé přípravné setkání nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z9 pod vedením RNDr. Jany Buršové. Toto přípravné setkání navazuje na již uskutečněnou přípravu, která se konala dne 4. prosince 2019 a je určeno pro tytéž žáky.

 

Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost v rámci Implementace MAP na podporu matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.

 

 


 

Vzdělávací semináře pro ZŠ a MŠ Agentury pro sociální začleňování

V návaznosti na nastavenou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II v kontextu uzavřeného Memoranda o spolupráci byla pro ZŠ a MŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, připravena nabídka témat a lektorů na vzdělávací semináře.

Prostřednictvím ankety probíhající od října do listopadu 2019 byl prověřen stávající zájem škol o nabízené vzdělávací semináře ASZ (nejednalo se o závaznou přihlášku) za účelem jejich zahrnutí do Plánu poradenství a postupné realizaci. Návratnost tohoto anketního šetření činila 35%.

Respondenti šetření uváděli svůj zájem (ve formě odpovědí „Ano, mám zájem“ / „Ne, nemám zájem“) ke každému nabízenému tématu semináře. Výsledky anketního šetření byly předloženy k vyjádření Pracovní skupině Pro financování a Pracovní skupině Rovné příležitosti, která vybrala na základě svých zkušeností a znalostí prostředí s ohledem na potřebnost v daném území celkem 6 vzdělávacích seminářů s určením priorit od nejpotřebnějšího po nejméně potřebné:

 • Podpůrná logopedická intervence ve škole
 • Spolupráce s rodiči
 • Asistent pedagoga, jeho role ve třídě, spolupráce s učitelem
 • Formativní hodnocení
 • Individualizace pro každého žáka – možnosti individuálních strategií
 • Emoční sebeobrana pro učitele

Vzdělávací semináře vybrané Pracovní skupinou Rovné příležitosti byly schváleny Řídícím výborem dne 10. 12. 2019, a následně budou zařazeny do Plánu poradenství a postupně realizovány v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP.

 


 

Zasedání Řídícího výboru projektu MAP II

Dne 10. prosince 2019 se v Komorním sále Reduty Uherské Hradiště uskutečnilo další, v pořadí již čtvrté, zasedání Řídícího výboru projektu MAP II.

V úvodu byli všichni přítomní členové Řídícího výboru seznámeni prostřednictvím prezentace o aktivitách zrealizovaných v období září až prosinec 2019 v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP a klíčové aktivity 4 Implementace MAP.

Součástí programu zasedání Řídícího výboru bylo projednání a schválení zaktualizované přílohy Dohody o investicích, která je nedílnou součástí Strategického rámce MAP. Dále bylo projednáno a schváleno aktualizované složení Pracovních skupin i Řídícího výboru a seznam vzdělávacích aktivit Agentury pro sociální začleňování za účelem jejich zařazení do Plánu poradenství coby nedílné součásti uzavřeného Memoranda o spolupráci.

V rámci naplňování klíčové aktivity 3 Evaluace a monitoring byl Řídícím výborem projednán a schválen aktualizovaný Roční akční plán na rok 2020 vč. vyhodnocení Ročního akčního plánu na rok 2019 a výsledky Evaluací činnosti jednotlivých Pracovních skupin.

Další jednání Řídícího výboru se uskuteční dle potřeby, nejdříve však za 6 měsíců. O termínu a místě jednání budou členové Řídícího výboru informovaní v dostatečném předstihu.