Žákovský parlament je jednou z cest, jak mohou děti proměnit své okolí k lepšímu. 

V termínu od 1. do 15. dubna 2019 probíhalo mezi řediteli ZŠ zapojených do projektu MAP II anketní šetření, jehož cílem bylo získat informace k prověření aktuálního stavu existence a fungování existujících žákovských parlamentů na školách za účelem přípravy aktivit v rámci Implementace MAP.

Ankety se zúčastnilo celkem 16 škol (tj. 57,1% z celkového počtu oslovených), u 50% žákovský parlament existuje a současně je jeho činnost hodnocena kladně, primárně se žákovský parlament vyjadřuje k chodu školy.

Dle získané zpětné vazby ředitelé škol projevili zájem o setkávání žákovských parlamentů škol vč. sdílení zkušeností a o seminář pro pedagogy se zaměřením na trénink koordinátora parlamentu. V neposlední řadě je zájem o zřízení webových stránek k problematice žákovského parlamentu.

Výsledky ankety budou předloženy Pracovní skupině pro Financování a Řídícímu výboru projektu MAP II k projednání.