V návaznosti na nastavenou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) v rámci projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II v kontextu uzavřeného Memoranda o spolupráci byla pro ZŠ a MŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II, připravena nabídka témat a lektorů na vzdělávací semináře.

Prostřednictvím ankety probíhající od října do listopadu 2019 byl prověřen stávající zájem škol o nabízené vzdělávací semináře ASZ (nejednalo se o závaznou přihlášku) za účelem jejich zahrnutí do Plánu poradenství a postupné realizaci. Návratnost tohoto anketního šetření činila 35%.

Respondenti šetření uváděli svůj zájem (ve formě odpovědí „Ano, mám zájem“ / „Ne, nemám zájem“) ke každému nabízenému tématu semináře. Výsledky anketního šetření byly předloženy k vyjádření Pracovní skupině Pro financování a Pracovní skupině Rovné příležitosti, která vybrala na základě svých zkušeností a znalostí prostředí s ohledem na potřebnost v daném území celkem 6 vzdělávacích seminářů s určením priorit od nejpotřebnějšího po nejméně potřebné:

  • Podpůrná logopedická intervence ve škole
  • Spolupráce s rodiči
  • Asistent pedagoga, jeho role ve třídě, spolupráce s učitelem
  • Formativní hodnocení
  • Individualizace pro každého žáka – možnosti individuálních strategií
  • Emoční sebeobrana pro učitele

Vzdělávací semináře vybrané Pracovní skupinou Rovné příležitosti byly schváleny Řídícím výborem dne 10. 12. 2019, a následně budou zařazeny do Plánu poradenství a postupně realizovány v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP.