Implementace KAP ZK II Kopie

Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.


Partner projektu:

MAS Staroměstsko, z.s., IČ 22707441

Rozpočet partnera:

368 086,4 Kč

Období realizace partnera:

květen 2021 až říjen 2021

Realizované aktivity partnera:

KA 2 Polytechnické vzdělávání
KA 2.1 Rozvoj vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ