Řídící výbor

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

 

Mezi hlavní úkoly Řídicího výboru patří:

 • Tvorba platformy pro spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště
 • Projednávání podkladů a návrhů k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
 • Zprostředkovávání přenosu informací v území
 • Schvalování Strategického rámce MAP

 

 

Jako předseda Řídícího výboru byl zvolen starosta Starého Města Mgr. Martin Zábranský.

Řídicí výbor na svém prvním zasedání projednal a schválil StatutJednací řád.

 

Složení ŘV MAP:  

Povinní zástupci:  

 • zástupce RT MAP, 
 • zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol), 
 • vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních, 
 • učitelé, 
 • zástupci školních družin, školních klubů, 
 • zástupci základních uměleckých škol, 
 • zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP, 
 • zástupce kraje/realizačního týmu projektu IDZ realizovaného krajem, 
 • zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče), 
 • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území (pokud je to pro daný MAP relevantní), 
 • zástupce ITI (pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se překrývá s územím, pro které je zpracováno ITI), 
 • zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není anebo pokud je MAS zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP), 
 • zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem/realizátorem nebo partnerem projektu MAP, 
 • zástupce všech dílčích částí nebo klastrů škol (pokud jsou v daném MAP ukotveny), 
 • zástupce Odboru sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (Agentura) – v případě projektů MAP realizovaných v rámci SC 2.4. 

 

Kromě povinných zástupců mohou být členy ŘV MAP také:  

 • zástupce SČ, 
 • zástupce mikroregionů na území MAP, 
 • zaměstnavatelé v daném území, 
 • zástupci volnočasových organizací, 
 • zástupci institucí, které spolupracují se školami – např. Česká školní inspekce, pedagogickopsychologické poradny, OSPOD,
 • zástupci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením a chudobou, 
 • zástupce VŠ, především pedagogických fakult, 
 • další zástupci dle návrhu dalších členů ŘV MAP.

 


Dokumenty