O projektu

Název projektu: MAP IV ORP Uherské Hradiště
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008865
Doba realizace projektu: 1. 12. 2023 – 31. 12. 2025
Program:  Operačního programu Jan Amos Komenský

Cílem projektu MAP IV je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě, zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení v místě specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi) a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

 • Do projektu MAP IV ORP Uherské Hradiště se na základě souhlasu zapojily školy a školská zařízení ze 44 obcí.
  Zapojené obce: Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice,
  Částkov, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky,
  Kudlovice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota,
  Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupava,
  Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Újezdec, Vážany,
  Velehrad, Zlámanec, Zlechov, Zlínský kraj, právnické osoby soukromých škol a školských zařízení.
  Nezapojené obce: Hluk, Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh

Nedílnou a důležitou součástí realizace projektu MAP IV je opět činnost Pracovních skupin, které slouží ke sdílení zkušeností a inovativních postupů s cílem posílit a vytvořit partnerství mezi zřizovateli škol a řediteli, pedagogy a rodiči a dalšími zainteresovanými aktéry v území.

                          


Aktivity projektu

V rámci projektu MAP IV budou realizovány následující povinné klíčové aktivity:

 1. Řízení projektu – . cílem této aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Kvalitně nastavený systém řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu.
 2. Vnitřní hodnocení projektu – na úrovni projektu bude probíhat jeho vnitřní hodnocení prostřednictvím analytických, hodnoticích a evaluačních aktivit. Cílem aktivity je zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny a spolupráce s Řídicím orgánem na vyhodnocení celé výzvy.
 3. Rozvoj a aktualizace MAP – cílem této aktivity je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a další rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán ve vzdělávání a akční plány na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028.
 4. Implementace akčních plánů – důraz při realizaci implementačních aktivit MAP bude kladen na opatření a aktivity, které přispějí ke snižování
  sociálního vyloučení ve vzdělávání na daném území.

V rámci projektu MAP IV budou dále realizovány aktivity:

 • Plánování aktivit v Akčním plánu MAP IV
 • Aktivity spolupráce škol
 • Společné informování a sdílení
 • Vzdělávání a informační akce – setkávání ředitelů a pedagogů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ), rodičů, zástupců organizací a dalších aktérů ve vzdělávání, poskytování informací na webových stránkách projektu MAP a facebookovém profilu MAP

Financování projektu

Projekt MAP IV ORP Uherské Hradiště je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Jan Amos Komenský a státního rozpočtu.

Celková finanční podpora:

10 778 968,20 Kč

Výše finanční podpory EU (85%):

8 271 241,25 Kč

Výše národních veřejných zdrojů (15%):

2 507 726,95 Kč


Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP