O projektu

Cíle projektu

Cílem projektu MAP III je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě, zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení v místě specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi) a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

  • Nositel projektu: MAS Staroměstsko, z.s.
  • Do projektu jsou zapojeni všichni relevantní aktéři v území schválení Regionální stálou konferencí Zlínského kraje, tj. 15 ZŠ úplných, 13 ZŠ neúplných, 37 MŠ, 2 MŠ a ZŠ speciální, 1 soukromá ZŠ a MŠ, 3 ZUŠ, 2 DDM a další aktéři z řad veřejné správy, neziskového sektoru, odborné i laické veřejnosti.

Cíl projektu MAP III odpovídá výzvě MŠMT, v rámci které bude podporováno další strategické plánování v oblasti vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště (vyjma obcí, Hluk, Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh) a nově i realizace naplánovaných aktivit dle schváleného Strategického rámce MAP.

                          


Aktivity projektu

V rámci projektu MAP III budou realizovány následující povinné klíčové aktivity:

  • Řízení projektu
  • Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

V rámci projektu MAP III budou realizovány následující nepovinné aktivity:

  • Plánování aktivit v Akčním plánu MAP
  • Aktivity spolupráce škol
  • Společné informování a sdílení
  • Vzdělávání a informační akce – setkávání ředitelů a pedagogů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ), rodičů, zástupců organizací a dalších aktérů ve vzdělávání, poskytování informací na webových stránkách projektu MAP III a facebookovém profilu MAP III .

Období realizace projektu

Projekt MAP III je realizován v období od 1.prosince 2021 do 30. listopadu 2023 a navazuje tak na první a druhou etapu projektu MAP, která byla ukončena k 30.listopadu 2021.


Financování projektu

Projekt MAP III je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020), a státního rozpočtu.

Celková finanční podpora:

3 324 322,96 Kč

Výše finanční podpory EU (85%):

2 825 674,51 Kč

Výše národních veřejných zdrojů (15%):

497 648,45 Kč


Výzva 02_20_082 – pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP


Spolupráce MAP s Krajským akčním plánem Zlínského kraje (KAP)

Zpravodaje BulletIN BUĎTE IN: