Dne 10. prosince 2019 se v Komorním sále Reduty Uherské Hradiště uskutečnilo další, v pořadí již čtvrté, zasedání Řídícího výboru projektu MAP II.

V úvodu byli všichni přítomní členové Řídícího výboru seznámeni prostřednictvím prezentace o aktivitách zrealizovaných v období září až prosinec 2019 v rámci naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP a klíčové aktivity 4 Implementace MAP.

Součástí programu zasedání Řídícího výboru bylo projednání a schválení zaktualizované přílohy Dohody o investicích, která je nedílnou součástí Strategického rámce MAP. Dále bylo projednáno a schváleno aktualizované složení Pracovních skupin i Řídícího výboru a seznam vzdělávacích aktivit Agentury pro sociální začleňování za účelem jejich zařazení do Plánu poradenství coby nedílné součásti uzavřeného Memoranda o spolupráci.

V rámci naplňování klíčové aktivity 3 Evaluace a monitoring byl Řídícím výborem projednán a schválen aktualizovaný Roční akční plán na rok 2020 vč. vyhodnocení Ročního akčního plánu na rok 2019 a výsledky Evaluací činnosti jednotlivých Pracovních skupin.

Další jednání Řídícího výboru se uskuteční dle potřeby, nejdříve však za 6 měsíců. O termínu a místě jednání budou členové Řídícího výboru informovaní v dostatečném předstihu.