Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám.

Aktualizace byla provedena v souvislosti  s doporučením MPSV k posuzování kvalifikačních předpokladů sociálního pedagoga, kdy je možné uznat i kvalifikaci, pokud daný program/obor studia byl zakončen státní zkouškou zaměřenou na obory z § 110 odst. 4, písm. b, zákona o sociálních službách, tj. na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Tento Manuál byl zveřejněn v dokumentech výzvy 02_22_002 ZDE a výzvy 02_22_003 ZDE.